ຖູຄຖຕູຸຕຸຄຖຸ

ວັນອັງຄານ - 07/02/2023 21:23
ະຄູຸແຕອນຮຶີຈຍນືຍນ ຮຄະຕຄິ ວຍຕຄູຶຂຕຄງຈ ງຊ
ຖູຄຖຕູຸຕຸຄຖຸ
ຖຄຸຸນຕຄອາ ຈນູຈຕູ ຂຕຊງ
ູຮຸຕແຄຈອຄຶຂືຊລາວ

​ຄະ​ແນນ​ຂອງ​ບົດ​ຂຽ​ນ​ແມ່ນ: 0 ​ໃນ 0 ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ

​ກົດ​ເພື່ອ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ບົດ​ຂຽນ

  ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ້​ອ່ານ

​ບັນ​ດາ​ຂ່າວ​ທີ່​ໃໝ່​ກວ່າ

Thống kê

​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ Site, ຄິກໃສ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນປົກກະຕິ. ​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າ: 60 ວິນາທີ